Trzecie sprawozdanie parlamentarnej wspólnej komisji specjalnej ds. reformy hazardu

By author

24.02.03 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik oraz Podsekretarz Stanu w MSWiA Jerzy Mazurek uczestniczyli w obywającym się w siedzibie MSWiA Plenarnym Posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.. W trakcie posiedzenia omawiane były m.in. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia …

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Trzecie sprawozdanie w sprawie wdrażania krajowych planów strategicznych oraz strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (2007-2013) {SWD(2015) 114 final} III posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Aktualności - Powołanie współprzewodniczących i nowych członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości narodowych i Etnicznych, przyjęcie regulaminu prac Komisji oraz Informacja Rządu o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2007 r. zadań … Stanowisko Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 7 marca 2014 r. - 2014 - w sprawie prac nad podręcznikiem do nauczania w klasie I szkoły podstawowej w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.7.2013 COM(2013) 548 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadu żyć finansowych Sprawozdanie roczne – 2012 r. Łódź, dnia 15 maja 2019 r. RG.0012.11.2019.1. RG.0012.11.2019.2 ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 9 00 . … W wyniku wspomnianych wyżej niespójności dokonanie wspólnej oceny sprawozdań państw członkowskich było problematyczne i Komisja miała poważne trudności, aby w wyznaczonym terminie (31 lipca 2006 r.) przekazać STECF i Komitetowi ds. Rybołówstwa i Akwakultury sprawozdanie podsumowujące. a) Opis flot w odniesieniu do stanu rybołówstwa

3. Spis treści. List od Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego . Na stronie internetowej KNF uruchomiono specjalną sekcję poświęconą nowym obowiązkom wynikającym z Rozpo- albo jego przedstawiciel, minister właściwy do spraw

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - Trzecie sprawozdanie na temat stosowania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG z dnia 25 … SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Stan przyrody w Unii Europejskiej Sprawozdanie na temat stanu typów siedlisk i gatunków objętych dyrektywą ptasią i siedliskową oraz tendencji w tym zakresie w latach 2007-2012 wymagane na podstawie art. 17 dyrektywy siedliskowej oraz art. 12 dyrektywy ptasiej

Posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski - Nowy Sącz 4 czerwca 2009 Kluczowe projekty dla Sądecczyzny były przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Gospodarczego Małopolski. W spotkaniu z udziałem radnych Sejmiku

Stanowisko Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z 2 października 2013 r. - 2013 - w sprawie planowanego ograniczenia wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014. Jutro, 9 grudnia 2009 r., o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Tym razem Posiedzenie Komisji Wspólnej Dodano: 27.09.2016 Przedstawiamy plan dzisiejszego spotkania Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych. Agenda posiedzenia Komisji Wspólnej LP 10:00 - 10:30 - Przywitanie gości, sytacja aktualna w LP, pozyskanie i sprzedaż drewna - Konrad Posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski 2009-12-08 12:32:31 Jutro, 9 grudnia 2009 r., o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Tym … Posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski - Nowy Sącz 4 czerwca 2009 Kluczowe projekty dla Sądecczyzny były przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Gospodarczego Małopolski. W spotkaniu z udziałem radnych Sejmiku PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.7.2012 r. COM(2012) 373 final SPRAWOZDANIE KOMISJI W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI I PROPORCJONALNOŚCI (19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r.)

Materialy konferencji w SN ,luty 3016, problematyka reprywatyzacji. Tekst Łetowskiej (panel drugi) dotyczy reprywatyzacji realizowaniej w sposob zdekoncentrowany, przez sady

w sprawie ustaleń i zaleceń Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (2018/2044(INI))Parlament Europejski, – uwzględniając swoją decyzję z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji specjalnej ds. terroryzmu oraz w sprawie zakresu jej kompetencji, jej liczebności i okresu sprawowania przez nią mandatu (1), przyjętą zgodnie z art. 197 Regulaminu, Zdrowie i polityka społeczna w marcu w Komisji Wspólnej Kategoria: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Opublikowano: sobota, 24, marzec 2018 10:38 opiniowania obiegowego – takie jest bilans marcowego posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Komunikat ze spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski - Aktualności - Dnia 25 czerwca 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski, któremu współprzewodniczyli wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji, Grzegorz Schetyna i metropolita … Kwestia wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w kontekście planowanych na 2020 rok podwyżek płac nauczycielskich oraz ewentualne negatywne skutki ekonomiczne i społeczne podniesienia płacy minimalnej w latach 2020-2022 – to główne tematy dyskusji podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. …

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2012/2145(INI)). - Akty Prawne

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej za rok akademicki 2012/2013 1. Dokumenty a. dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Centrum Języków Obcych - w załączeniu b. skład osobowy mgr Jolanta Wielgus – przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Sprawozdanie VIII Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień 21.07.2016 r. W posiedzeniu, którego przedmiotem była: „Taryfikacja świadczeń w zakresie leczenia uzależnień. Rola i efektywność Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w 2010 r. - VI kadencja Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rozwoju Lokalnego i Budżetu w 2010 r. - VI kadencja Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2010 r. - VI kadencja Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2009 r. Sprawozdanie roczne – 2012 r. STRESZCZENIE Komisja przedstawia, we współpracy z państwami członkowskimi, niniejsze sprawozdanie roczne dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej w 2012 r. na podstawie art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Obejmuje ono działania Komisji i Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Społecznego do spraw Cudzoziemców w 2013 roku działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 1. Spotkania KDS-u 1.1 liczba spotkań KDS-u Data posiedzenia Lista obecności Uwagi / linki do notatek ze spotkań: pl pl komisja europejska bruksela, dnia 24.7.2015 r. com(2015) 359 final sprawozdanie komisji dla parlamentu europejskiego sprawozdanie nr 12 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji (2018/2150(INI)). - Akty Prawne